Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych – spotkanie z dyrekcją w auli szkolnej wg poniższego harmonogramu:

1TA (technik informatyk) i kl. 1TB (technik mechanik i technik handlowiec - godz. 8.30

1TC (technik logistyk i technik żywienia) i kl. 1TD (technik informatyk i technik reklamy) - godz. 9.15

Wszystkie klasy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 - godz. 10.00

Po spotkaniu z dyrekcją pierwsza lekcja wychowawcza

Pozostałe klasy – spotkanie z wychowawcą w klasach o godz. 9.00, numery sal podane zostaną na tablicy ogłoszeń .

Informacja dla osób, które złożyły formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, nieprzebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych, nieobjęta kwarantanną lub izolacją.
 2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub kwarantannie.
 3. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
 4. Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 5. Egzamin odbywa się w następujących salach:

sala nr 1 – duża sala konferencyjna (na prawo od wejścia głównego do szkoły);

sala nr 2 – dotychczasowa sala nr 11 (pierwszy budynek, parter);

sala nr 3 – dotychczasowa sala nr 16 (pierwszy budynek, parter).

 1. Zdający zgłaszają się na egzamin o 8.00.

Informujemy, że świadectwa dojrzałości można odbierać od poniedziałku 5 lipca od godz 12:00 w sekretariacie szkoły.

 • 1aT5 godz. 12:45 sala: 223
 • 2aT5 godz. 12:30 sala: 16
 • 2aT4 godz. 14:00 sala: 213
 • 3aT4 godz. 12:30 sala: 134

EGZAMIN ZAWODOWY – sesja czerwiec/lipiec 2021r.

 

EGZAMIN PISEMNY  - 22.06.2021r.

 

Kwalifikacja EE.08  - godzina egzaminu: 10.00

Kwalifikacja EE.05, AU.30, E.13 – godzina egzaminu: 12.00

Kwalifikacja EE.09  - godzina egzaminu: 14.00

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nieprzebywająca w kwarantannie lub izolacji domowej.

Uczniowie/absolwenci wchodzą do szkoły wejściem głównym od ulicy Traugutta.

Na egzamin zawodowy zdający przychodzą 1 godzinę wcześniej.

W szkole zdający zachowują odstęp 1,5 metra oraz zakrywają usta i nos.

Zdający nie przynoszą ze sobą zbędnych rzeczy (telefon, maskotka, książka, itp…).

Zdający przynosi własne przybory, których nie wolno nikomu pożyczać:

 • czarny długopis lub pióro,
 • kalkulator prosty.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Informacje o terminach egzaminów zawodowych praktycznych na poszczególne kwalifikacje są wywieszone na tablicy ogłoszeń:  bud. III, parter (obok gabinetu wicedyrektora).

Posłuchajcie co mamy dla Was!

Nasza koleżanka – Krysia Ślęczka z 2 klasy kierunku technik fotografii i multimediów – zdobywała szlify w zawodzie fotoreportera, pracując dla „Gazety Czechowickiej”.

Wzorem  wybitnych fotoreporterów - jak Kevin Carter czy Roberta Capa - przemierzała ulice  miasta rejestrując wszelkie obrazy z ważnych dla mieszkańców Czechowic wydarzeń i okoliczności. Z powierzanych przez redakcję zadań Krysia  wywiązywała się na tyle dobrze, że jej fotografie zamieszczane były w kolejnych numerach gazety, obrazując artykuły z życia naszego miasta.
Zawód fotoreportera polega na przygotowaniu materiału fotograficznego dla redakcji różnych wydawnictw.
Fotoreporter to szczególny rodzaj dziennikarza, który nie opisuje zjawisk słowem, lecz ilustruje je zdjęciami. Stąd najważniejszym narzędziem w jego pracy jest profesjonalny sprzęt fotograficzny, który pozwoli na wykonanie dobrej jakości zdjęć nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dnia 3 maja 1791 r. w czasie uroczystych obrad Sejmu Wielkiego na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono akt prawny, który przeszedł do historii jako Konstytucja 3 maja.
We wstępie do aktu wyjaśniono przyczyny jego ustanowienia – „  uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania [….]konstytucji narodowej jedynie zawisł [….] , chcąc [….] na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć [….], dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej [….]niniejszą konstytucję uchwalamy[…]

Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie , a drugą na świecie ( po amerykańskiej). Wprowadzała dwie fundamentalne zasady demokracji, mówiące o suwerenności narodu i trójpodziale władzy. Czerpiąc inspirację z myśli społecznej i politycznej europejskiego oświecenia, była próbą połączenia nowoczesnego systemu zarządzania państwem z tradycją demokracji szlacheckiej.
Chociaż proces przemian i przebudowy państwa został zahamowany przez rozbiory , to jednak dzieło Sejmu Wielkiego na trwałe wpisało się dzieje Polski. Jako święto państwowe, dzień uchwalenia konstytucji obchodzono już w okresie międzywojennym. W czasie II wojny i w czasach komunistycznych świętowanie tego  wydarzenia było zabronione.  Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono do kalendarza świąt państwowych i narodowych ustawą z 6 IV 1990 r.

 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.
 
Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.
 
Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Tego dnia obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Nie później niż do 27 kwietnia 2021 r. uczeń/absolwent zgłasza dyrektorowi szkoły, w której przystępuje do egzaminu maturalnego, udokumentowaną informację o tym, że – ze względów zdrowotnych – nie może zasłaniać ust i nosa maseczką (np.: z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia)

 

Warunki przebiegu egzaminu maturalnego 2021

 w Zespole Szkół ,,Silesia’’ w Czechowicach-Dziedzicach

 i zasady zachowania podczas egzaminu  

– informacja dla zdających

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Niedawno uczniowie jednej z klas czwartych w naszej szkole podczas rozmowy o tym co polecają do czytania, oglądania lub słuchania podzielili się swoimi propozycjami.
Wśród nich znalazły się dwie pozycje książkowe

- „Ja, Ibra” - biografia oraz
- „Piraci z Karaibow” - cykl książek

Czego słuchają i co oglądają znajdziecie w komentarzu
Podzielcie się również waszymi propozycjami w komentarzu na dobrą książkę, film .....

Akcja Żonkile to akcja społeczno-edukacyjna organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, celem której jest upamiętnienie wybuchu powstania w warszawskim getcie w IV 1943.

W tym roku do Akcji przyłączyła się młodzież naszej szkoły.

Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą dużą akcją zbrojną społeczności żydowskiej przeciwko nazistowskiemu okupantowi. Choć trwało niecały miesiąc ( 19 IV- 16V 1943) i było  z góry skazane  na klęskę, jego uczestnicy wiedzieli, że walczą o coś więcej niż życie - o swój honor, godność i człowieczeństwo.

W ramach projektu uczniowie obejrzą   film Łukasza Kamińskiego „ Muranów- dzielnica północna”, który opowiada historię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie  i jej mieszkańców. Prezentowany materiał edukacyjny, stworzony w odpowiedniej dla młodego pokolenia youtuberskiej stylistyce, stwarza doskonałą przestrzeń nie  tylko do pogłębienia wiedzy na temat II wojny światowej i Zagłady ale także do dyskusji na temat pamięci i świadomości historycznej, tożsamości narodowej  a przede wszystkim tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Wciąż przecież obserwujemy liczne przejawy nacjonalizmu, wrogości, nietolerancji.

Symboliczny żółty żonkil - ulubiony kwiat ostatniego dowódcy powstania, lekarza Marka Edelmana- stał się wyrazem szacunku wobec tych, którzy woleli uczestniczyć w walce, niż poddać się bez niej.

Uczniowie Zespołu Szkół SILESIA w ramach realizacji projektu „Kompetentni zawodowi” zdobywają profesjonalne doświadczenia, mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijając tym samym swoje kompetencje zawodowe.
 
Dzięki udziałowi w programie zwiększają ponadto kompetencje społeczne np. związane z pracą w grupie oraz – dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym – zwiększają swoje szanse na lokalnym rynku pracy.
 
Sprzęt fotograficzny zakupiony w ramach projektu pozwolił uczniom na zaznajomienie się z najnowszymi technologiami rejestrowania obrazu oraz pozwolił na opanowanie najbardziej profesjonalnych technik multimedialnych.
 
Takie umiejętności nabierają szczególnego znaczenia w dobie gwałtownego przechodzenia w stronę gospodarki elektronicznej, co wymusza także światowa pandemia. Wykorzystując zakupiony sprzęt oraz programy komputerowe uczniowie realizowali sesje fotograficzne, a zdjęcia będące ich rezultatem wykorzystywali w projektowaniu reklam i materiałów promocyjnych.
 
Zamieszczona powyżej fotorelacja przedstawia uczniów przy pracy oraz jej efekty.
 
Obecnie młodzież odbywa zajęcia specjalistyczne z fotografii i multimediów hybrydowo (częściowo zdalnie i stacjonarnie w szkole).

Bardzo dziękujemy Wam za podzielenie się Waszymi pasjami i zainteresowaniami.
Mamy nadzieję, że posłużą innym jako inspiracja do własnych poszukiwań.

Życzymy wszystkim wielu twórczych momentów  
Samorząd Uczniowski

Intryguje Cię proces tworzenia reklam?

Potrafisz rozróżnić największe światowe marki? Sprawdź się w naszym quizie. Zobacz, jak dobrze znasz niemiecki rynek produktów i realia, w jakich funkcjonują tamtejsi konsumenci.

Może i w Tobie kryje się potencjał kreatora reklam?

Zapraszamy do rozwiązania quizu!

Projekt „Kompetentni zawodowi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT .

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dotychczasowych działań.

 

Ze szkołą jest tak samo, bo szkoła to my, czyli uczniowie, nauczyciele i pozostali, dzięki którym wszystko wokół działa.

Podobnie jest z reklamą. Ma przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia dochodów, ale może także uczulić nas na to, co społecznie ważne. Na przykład na to, że dom to nie tylko budynek.
Skomplikowane? Tak się tylko wydaje.

We wrześniu możemy to sobie wyjaśnić „na żywo”.
Drodzy uczniowie klas ósmych - zapraszamy do nas.

Informujemy, że osoby które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2021, to do 8 kwietnia 2021 r. mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021.

Druk deklaracji w linku :https://oke.jaworzno.pl/www3/wnioski/

Szkolne Koło Wolontariatu w ZS „Silesia” - na wolontariuszach zawsze można polegać.

Przeczytajcie jak wolontariusze wraz z opiekunami działali przed świętami.

http://www.czecho.pl

Informujemy, że w piątek 2 kwietnia 2021r. sekretariat naszej szkoły będzie czynny do godziny 12:00.

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta w ramach Programu Aktywna Tablica.

Klasa 4a na lekcji zdalnej z informatyki uczyła się obsługi programu do grafiki wektorowej.

Uczniowie projektowali znaki drogowe i tworzyli kształt wektorowy na podstawie zdjęcia rastrowego.