Konkurs poetycki dla uczniów:
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
i
Zespołu Szkół "Silesia"
pt: "Polska moja Ojczyzna"

CELE KONKURSU:

 • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • popularyzowanie postawy patriotyzmu,
 • uwrażliwianie na piękno słowa,
 • promocja utalentowanej młodzieży i ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 WYMAGANIA KONKURSOWE:

 • Tematyka utworów powinna nawiązywać do tematu konkursu: „Polska – moja ojczyzna…”
 • Teksty konkursowe muszą być pracami własnymi; prace grupowe nie będą oceniane.
 • Każdy uczestnik może przekazać maksymalnie dwa wiersze w formie maszynopisu (A4). Karty należy opatrzyć: imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły.

 KRYTERIA OCENY UTWORÓW:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • twórczy charakter utworu; oryginalność i samodzielność,
 • poprawność językowa i stylistyczna.

 TERMINY:

 • Autorzy przekazują swoje prace nauczycielowi języka polskiego lub nauczycielom-bibliotekarzom.
 • Termin oddania tekstów: 31.10.2018 r.
 • Komisja Konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac najlepsze utwory; przyzna nagrodę główną oraz wyróżnienia.
 • Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni o terminie wręczenia nagród zostaną zawiadomieni indywidualnie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizatorzy:
Marzena Knap; Agata Korczyk; Anna Husarek