W III budynku przy sali 34 na tablicy ogłoszeń są umieszczone listy zdających w sesji zimowej. W przypadku niemożności stawienia się na egzamin w ustalonym terminie proszę o poinformowanie o tym wicedyrektora (III budynek pok. 35).

W tym linku jest dostępny harmonogram egzaminów w 2019r. ogłoszony przez dyrektora CKE