W dniach od 6 do 24 maja 2019r. trwa rekrutacja uczniów do projektu pn.: „Kompetentni zawodowi”  

 

dotyczy szkoły objętej projektem:

Zespół Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach,

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Projekt jest skierowany do uczniów i absolwentów w/w szkoły.

rekrutacja dotyczy:

zadania nr 5 Realizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje i umiejętności dla uczniów Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach w tym:

Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem dla uczniów i absolwentów kierunku:

technik informatyk, fototechnik, technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy.

Liczba miejsc: 30 osób.

Kryteria kwalifikacyjne: ocena z przedmiotu:

- urządzenia techniki komputerowej (technik informatyk),

- pracownia technik fotograficznych lub techniki fotograficzne (fototechnik, technik fotografii i multimediów),

- organizacja sprzedaży reklamy (technik organizacji reklamy).

Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy do projektu załącznik nr 1b do Regulaminu (dokumenty dostępne na stronie szkoły).

Ogłoszenie wyników: 31 maja 2019r.

Realizacja: od czerwca 2019r. (dla 10 osób), 1.IX.2019-31.XII.2019r. (dla 10 osób), 1.I.2020r. -30.VI.2020r. (dla 10 osób).

Uwaga!

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 również muszą złożyć ponownie dokumenty rekrutacyjne załącznik 1b do Regulaminu,

Dokumenty należy składać u koordynatora projektu pok. 35 w  nieprzekraczalnym terminie do 24 maja br.

Kurs wraz z egzaminem jest bezpłatny!