1. Składanie deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec/lipiec 2020

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan, albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły: zssilesia@wp.pl

Druk deklaracji

  1. Wglądy do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Wniosek o udostępnienie do wglądu prac z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej