obowiązuje od 1 września 2020 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz telefonów.
 4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.
 5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Pomiaru temperatury może dokonać dyrektor, higienistka szkolna lub wyznaczona przez dyrektora osoba. Rodzice/opiekunowie zostaną powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 6. Uczniowie przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu szczególnie w miejscach wspólnych.
 7. Uczniowie podczas przerw w miejscach wspólnych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy.
 8. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach zawodowych uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki itp.) należy wrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.
 13. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych i na korytarzach wyłącznie w czasie przerw z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 14. Zakazuje się uczniom opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i podczas przerw.