Informacja dla osób, które złożyły formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19, nieprzebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych, nieobjęta kwarantanną lub izolacją.
 2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji lub kwarantannie.
 3. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
 4. Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 5. Egzamin odbywa się w następujących salach:

sala nr 1 – duża sala konferencyjna (na prawo od wejścia głównego do szkoły);

sala nr 2 – dotychczasowa sala nr 11 (pierwszy budynek, parter);

sala nr 3 – dotychczasowa sala nr 16 (pierwszy budynek, parter).

 1. Zdający zgłaszają się na egzamin o 8.00.
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 3. Na terenie szkoły obowiązują zasady DDM: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły i sal egzaminacyjnych, maseczki, dystans.
 4. Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5m odstępu).
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane pytanie lub sprawdzić poprawność kodowania arkusza;
 • wychodzi do toalety;
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 3. Zdający nie przynosi na egzamin maskotek, książek, pakunków, cennych przedmiotów i ogranicza do minimum liczbę rzeczy osobistych, które deponuje w miejscu wyznaczonym przez dyżurującego nauczyciela.
 4. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów. Podczas egzaminu zdający korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmiennych (kalkulator prosty, cyrkiel, linijka) i nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 6. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 7. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
 8. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 9. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 10. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:
  1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego;
  2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów;
  3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 11. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 12. Ogłoszenie wyników poprawkowego egzaminu maturalnego odbędzie się 10 września 2021r.