Projekt „Kompetentni zawodowi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT .

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dotychczasowych działań.

 

           

Wsparcie dotyczące Zespołu Szkół „Silesia” obejmuje:

 

  1. Staże zawodowe uczniów u lokalnych pracodawców

 

Lp.

Staże zaplanowano dla 39 uczniów

1

- 24 technik organizacji reklamy,

- 9 technik informatyk,

- 6 technik elektryk)

 

 

W zakresie staży zawodowych uczniowie:

               -  nabywają i rozwijają kluczowe umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy,

               -  poszerzają wiedzę i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

               -  wykorzystują wiedzę i umiejętności oraz dostosowują je do lokalnych potrzeb,

               - zapoznają się z nowoczesnymi urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym,

               - zapoznają się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how,

           - doskonalą praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej (integracja wiedzy

  teoretycznej z praktyką), co wpłynie na bardziej skuteczne dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,

-  doskonalą umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, w tym obserwacja/nabycie nowych sposobów, stylów i standardów pracy,

-  analizują zasady zapewniania jakości usług w zakładzie pracy, zasady zapewniania   bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,

- rozpoznają potrzeby i możliwości na lokalnym rynku pracy.

 

  1. Realizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje i umiejętności dla uczniów

 

               Celem Projektu jest również dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb wynikających                               z regionalnego i lokalnego rynku pracy polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodów, poprzez realizację kursów i szkoleń, a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych, skutkujących nabyciem dodatkowych umiejętności i rozwinięciem wiedzy wśród uczniów.

Realizowane kursy w Zespole Szkół „Silesia”:

 

Lp.

Nazwa kursu

Liczba osób, dla których zaplanowano kursy

1

Kurs makijażu fotograficznego / wizaż

(technik fotografii i multimediów)

15 osób

2

Kurs aranżacji witryn sklepowych / merchandiser

(technik organizacji reklamy)

15 osób

3

Uprawnienia SEP G1 E wraz z egzaminem

(technik informatyk)

30 osób

4

Kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem

(dla uczniów wszystkich zawodów)

30 osób

 

 

   

  • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów

 

               Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w realizacji zajęć specjalistycznych wykraczających poza realizowaną w szkole podstawę programową, pogłębiające umiejętności oraz rozwijające nowe kompetencje z  zakresu:

 

Lp.

Rodzaj zajęć specjalistycznych/liczba godzin wsparcia

1

Fotografii i multimediów

(technik fotografii i multimediów)

150 godz.

2

Grafiki komputerowej

(technik fotografii i multimediów, technik organizacji reklamy)

80 godz.

3

Poligrafii

(technik organizacji reklamy)

60 godz.

4

Wirtualizacji systemów operacyjnych na serwerze ESX lub równoważnym

(technik informatyk)

300 godzin

 

 

  1. Doposażenie pracowni szkolnych

               Doposażono pracownie szkolne w specjalistyczne sprzęty z dziedziny fotografii, poligrafii i wirtualizacji systemów informatycznych na potrzeby realizacji specjalistycznych zajęć tj. :

- drukarki, laptopy, komputery, oprogramowania Office 2016 ProPlus, licencje CorelDRAW Graphics Suite, serwery, statywy, aparaty fotograficzne wraz z obiektywami, obiektyw makro, tła fotograficzne, stoły bezcieniowe, lampy fotograficzne, drukarka sublimacyjna, zestaw do sitodruku, termotransfer.