Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół „Silesia” .

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email zssilesia@wp.pl, pisemnie lub osobiście pod adresem szkoły tj. ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zstil.eu lub telefonicznie 601471033. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków, określonych w ustawie – Prawo Oświatowe, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw, polegających na świadczeniu  usług edukacyjnych. Ponadto szkoła może przetwarzać dane osobowe w zakresie koniecznym do prowadzenia wewnętrznej organizacji szkoły.

Odbiorcy danych

Szkoła, jako szkoła publiczna, ma obowiązek przekazywania danych osobowych do krajowych rejestrów prowadzonych przez uprawnione podmioty publiczne. Ponadto dane osobowe będą przekazywane do podmiotów, które realizują na rzecz szkoły usługi lub wykonują zadania szkoły na podstawie prawa. Dane osobowe są również przekazywane podmiotom wskazanym przez panią/pana.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania oraz wypełnienia obowiązków prawnych, a po tym czasie przechowujemy przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Prawo podmiotów danych

Przysługuje Pni/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.