Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dniach od 3 do 14 września 2018r. trwa rekrutacja uczniów do projektu pn.: „Kluczowi cyfrowi” na rok szkolny 2018/2019

Szkoły objęte projektem:

  • Zespół Szkol Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Zespół Szkół SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk
    w Buczkowicach.

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie:11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Jest on skierowany do 315 uczennic i 424 uczniów uczęszczających
do w/w szkół tj. ogółem do 739 uczniów.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz pozalekcyjne, rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, które szczegółowo wykazane zostały
Regulaminie Rekrutacji i udziału w projekcie.

Uwaga!

Uczniowie, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2017/2018 również muszą złożyć ponownie dokumenty rekrutacyjne, z tym , że składają skrócony formularz tj. załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3 do Regulaminu.

Uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do projektu po raz pierwszy składają Formularz Zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z  oświadczeniem o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
do Regulaminu.

Dokumenty należy składać w sekretariatach szkół w  nieprzekraczalnym terminie do 14 września br.

Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne!