HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2021/2022Planujemy otwarcie oddziałów kształcących w zawodach:technik informatyk - 1 oddział

technik elektryk - 1 oddział

technik reklamy - 0,5 oddziału

technik fotografii i multimediów - 0,5 oddziału

 

 

 

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 3. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 4. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 5. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 6. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r.zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 7. Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w  150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 8. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie  130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 9. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z  39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

ZASADY REKRUTACJI 2021/2022

w Technikum nr 2 Zespołu Szkół „Silesia”

w Czechowicach-Dziedzicach

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, a także w oparciu terminy rekrutacji określone przez Ministra Edukacji i Nauki w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Bielskiego nabór ma charakter elektroniczny i kandydat poddaje się jej wynikom. Dane uczniów starających się o przyjęcie do szkoły są wprowadzane do systemu i tam opracowywane. Oznacza to, że kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej.

 1. Do klasy pierwszej Technikum nr 2 w Zespole Szkół „Silesia” przyjmowani są kandydaci którzy:

1)      posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2)      posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 1. Kryteria kwalifikowania kandydatów:

1)      wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2)      oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki i języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

3)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 1. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan  zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

1)      wielodzietność rodziny kandydata / troje i więcej dzieci w rodzinie/

2)      niepełnosprawność kandydata

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 1. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do  sądu administracyjnego.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do 16 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

10.Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej  szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej poza scentralizowaną rekrutacja elektroniczną na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Ujawnianie i przetwarzanie danych osobowych uczestników rekrutacji następuje zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

 18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry –17 punktów

celujący – 18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

 18 punktów

Język obcy nowożytny

jak w przypadku języka polskiego

 18 punktów

Informatyka

jak w przypadku języka polskiego

 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

  7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

a) tytułu  finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 punktów

10 punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 10 punktów,

b) tytułu  laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 3 punkty

10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 3 punkty,

f) tytuł u finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

10 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4 ust. 1 § 6 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)       międzynarodowym – 4 punkty,

b)       krajowym – 3 punkty,

c)       wojewódzkim – 2 punkty,

d)       powiatowym – 1 punkt.

4 punkty

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w punktach 1-5 ust. 1 § 6 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. , na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

 3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)       języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)       celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b)       bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c)       dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d)       dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e)       dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty.

2)       języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)       celującym – przyznaje się 30 punktów

b)       bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c)       dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d)       dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e)       dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

 

100 punktów

Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

maksymalnie 35 punktów

maksymalnie 35 punktów

 

maksymalnie 30 punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów