Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ZESPÓŁ SZKÓŁ "SILESIA" ul. TRAUGUTTA 11 tel.: 322150332

 

Spis treści

 1. OSOBY KORESPONDUJĄCE
 2. PRACOWNICY
 3. OSOBY SKŁADAJĄCE CV (KANDYDACI DO PRACY)
 4. ZLECENIOBIORCY
 5. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZFŚS
 6. REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY
 7. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW
 8. KONTRAHENCI
 9. ZAPYTANIA OFERTOWE
 10. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 11. MONITORING WIZYJNY

 

OSOBY KORESPONDUJĄCE

 

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

Rejestracja korespondencji oraz udzielanie      odpowiedzi

 

 

 

 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed

roszczeniami

 

 

 

Podstawa prawna

 

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - polega na

wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie płatności dla dostawców

Retencja: 6 lat

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Retencja: 6 lat

 

 

 

Odbiorcy danych

 

 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• Dostawca usług pocztowych

 

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

•   Prawo do wniesienia skargi do organu    nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

 

PRACOWNICY

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1. Zawarcie oraz realizacja umowy o pracę

 

 

 

 

 

 

 

2. Wykonanie obowiązków prawnych     ciążących na pracodawcy m.in. obsługa kadrowo-płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kierowanie na badania lekarskie, itp.

 

 

3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje

 

 

 

 

 

 

4. Publikacja Twojego wizerunku

    w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę

 

 

 

5. Archiwizacja danych

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dochodzenie roszczeń i obrony przed

     roszczeniami

 

Podstawa prawna

 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od daty  zatrudnienia

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od zatrudnienia

 

 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od daty  zatrudnienia

 

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

Retencja: Do czasu wycofania zgody

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od daty     zatrudnienia

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Retencja: 3 lata

 

zatrudnienia

 

Odbiorcy danych

 

 

·       Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

·       ZUS

·       Urząd Skarbowy

·       Firmy szkoleniowe

·       Firmy ubezpieczeniowe

 

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania

Prawo do wniesienia skargi do organu    nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

 00-193 Warszawa

 

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się n podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

 

OSOBY SKŁADAJĄCE CV (KANDYDACI DO PRACY)

 

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1.     Przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Wykorzystanie aplikacji w

           przyszłych procesach rekrutacji

           w przypadku wyrażenia zgody

 

 

 

 

 

3.     Dochodzenie roszczeń i obrony

           przed roszczeniami

 

 

Podstawa prawna

 

•  w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

•  inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych

•  jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

Retencja: 3 miesiące

 

 

•  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

Retencja: 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Retencja: 6 miesięcy

 

 

Odbiorcy danych

 

 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

 

•   Prawo do wniesienia skargi do organu   nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

 00-193 Warszawa

 

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

 

 

ZLECENIOBIORCY

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1.     Zawarcie oraz realizacja umowy cywilno-prawnej

 

 

 

 

2.     Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in.

          zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych  

 

 

 

3.     Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

 

 

 

4.     Archiwizacja danych

 

 

 

 

5.     Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

 

 

 

Podstawa prawna

 

art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Retencja: Do momentu zakończenia umowy

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Retencja: 10 lat od

zakończenia współpracy

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Retencja: 6 lat

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Retencja: 5 lat

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 Retencja: 6 lat

 

 

 

Odbiorcy danych

 

 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• ZUS

• Urząd Skarbowy

• Firmy szkoleniowe

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

    00-193 Warszawa

 

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z ZFŚS

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1.     Realizacja świadczeń z ZFŚS

 

 

 

 

 

 

 

2.     Archiwizacja danych

 

 

 

 

 

3.     Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

 

 

 

Podstawa prawna

 

•  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

•  art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i

 szczególnych praw przez administratora  lub osobę której dane dotyczą

retencja: do czasu zrealizowania świadczenia

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

retencja: 5 lat

 

 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 3 lata

 

 

Odbiorcy danych

 

 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Prawo do wniesienia skargi do organu       nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

 00-193 Warszawa

 

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

Przeprowadzenie procesu rekrutacji

 

 

 

 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

 

 

 

Podstawa prawna

 

w zakresie wskazanym w przepisach prawa oświatowego na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

 

w przypadku szczególnej kategorii danych (np. orzeczenia o niepełnosprawności) art. 9 ust.2 lit. g) RODO

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 12 miesięcy

 

Odbiorcy danych

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

 00-193 Warszawa

 

 

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa oświatowego jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

 

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1. Realizacja procesu edukacji

 

 

 

 

 

 

 

2. Promocja placówki poprzez

publikację wizerunku w przypadku wyrażenia zgody

 

 

 

3. Przeprowadzenie badań

diagnostycznych za zgodą rodzica

/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

4. Publikacja Twojego wizerunku

    w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę

 

 

 

5. Archiwizacja danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dochodzenie roszczeń i obrony przed

       roszczeniami

 

Podstawa prawna

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

retencja: Zgodnie z archiwizacją danych

 

  

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych

retencja: Do czasu wycofania zgody

 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie

jest niezbędne do wypełnienia

obowiązku prawnego w zw. z ustawą

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe – art. 127

retencja:  Zgodnie z archiwizacją danych tj. 5 lat od czasu zakończenia procesu edukacji

 

 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

Retencja: Do czasu wycofania zgody

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Retencja: w zależności od sprawy:

•  Ewidencja uczniów: 50 lat

•  Dzienniki zajęć: 5 lat

•  Dok. Medyczna: 20 lat

•  Wnioski i decyzje: 10 lat

•  Wypadki: 25 / 10 lat

Opinie, badania: 10 lat

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Retencja: 6 lat

 

zatrudnienia

 

Odbiorcy danych

 

 

·       Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

·       Instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

    00-193 Warszawa

 

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

Obowiązek podania danych

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka jest warunkiem koniecznym, wynikającym z przepisów prawa, niezbędnym do realizacji zadań jednostki

 

KONTRAHENCI

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1.     Zawarcie i wykonanie umowy kupna

 

 

 

2.     Składanie skarg i wniosków

 

 

 

 

3.     Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

 

 

4.     Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 

 

 

Podstawa prawna

 

przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b) RODO

Retencja: Do momentu zakończenia umowy

 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;

retencja: 12 miesięcy od czasu złożenia skargi

 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

retencja: 6 lat

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 6 lat

 

 

Odbiorcy danych

 

 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• Organ prowadzący: Powiat Bielsko-Biała

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

 

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

Przyjęcie i rozpatrzenie oferty

 

 

 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed

roszczeniami

 

 

 

Podstawa prawna

 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 Retencja: 6 lat

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Retencja: 6 lat

 

 

 

Odbiorcy danych

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

 

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół  Silesia ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

 

Cele przetwarzania:

 

1.     Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

 

 

 

3.     Archiwizacja danych

 

 

 

 

 

4.     Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

retencja:

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o

Udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy.

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 6 lat

 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

retencja: 5 lat

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 6 lat

 

 

Odbiorcy danych

 

 

•  osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych)

•  podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP)

•  Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP)

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd  Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

MONITORING WIZYJNY

 

Administrator Twoich danych

 

 

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica

ul. R. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice

reprezentowana przed dyrektora

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@zstil.eu

 

Cele przetwarzania:

 

1.     Zapewnienie bezpieczeństwa

 

 

 

 

2.     Ochrona mienia

 

 

 

 

3.     W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

 

Podstawa prawna

 

 art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą prawo oświatowe z dnia 29 stycznia 2004 r.

retencja: Do czasu osiągnięcia celu

 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 30 dni

 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

retencja: 6 lat

 

 

Odbiorcy danych

 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

 

Przysługujące Ci prawa

 

•  Prawo żądania dostępu do danych

•  Prawo żądania sprostowania danych

•  Prawo żądania usunięcia danych

•  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

•  Prawo do wniesienia skargi do organu   nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

    00-193 Warszawa

 

 

Obowiązek podania danych

Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne.

Więcej informacji nt. monitoringu wizyjnego znajduje się w sekretariacie ZSTiL